Dane Administratora

Administratorem danych jest: 
Stowarzyszenie SAAMBA 
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej 
ul. Koszykowa 79 pok. 114 
02-008 Warszawa
biuro@saamba.org.pl

Dane inspektora ochrony danych 

Stowarzyszenie nie wyznaczyło  inspektora ochrony danych w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy konstatować się ze Stowarzyszeniem na adres poczty elektronicznej: data@saamba.org.pl

Cel przetwarzania danych osobowych, oraz podstawa prawna przetwarzania

Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe członków stowarzyszenia w celach statutowych. Statut stowarzyszenia dostępny [tutaj]. Podstawą przetwarzania jest deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia a następnie przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia.

Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe kandydatów członków stowarzyszenia w celu podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu ich jako członków stowarzyszenia. Dane przetwarzane na podstawie zgody kandydata.

Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe członków których wydalono dyscyplinarnie, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
W przypadku członków wydalonych dyscyplinarnie, przetwarzanie danych ma na celu ochronę stowarzyszenia przed ponownym przyjęciem członków usuniętych dyscyplinarnie w poczet członków.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją. 

Stowarzyszenie może korzystać z:

  • usług firm informatycznych do prowadzenia strony internetowej, rejestracji członków, zapisów na spotkania, wysyłania informacji.
  • Firm współpracujących przy organizowaniu spotkań i wydarzeń koordynowanych przez Stowarzyszenie.
  • Szkole biznesu SBUS PW.

Przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

Dane Członków lub uczestników spotkań mogą być  przekazane do USA, do firmy Google INC w związku z korzystaniem przez stowarzyszenie z usług Google do rejestracji w spotkaniach stowarzyszenia.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu.

Dane osobowe członków stowarzyszenia, będą  przetwarzane przez okres maksymalnie 10 lat od ustania członkostwa. W przypadku członków którzy zostali ze stowarzyszenia wydalenie dyscyplinarnie bezterminowo.
Dane osobowe kandydatów na członków stowarzyszenia, będą przetwarzane przez okres maksymalnie 10 lat od daty podjęcia decyzji co do członkostwa. W przypadku osób które zostały przyjęte dane będą przetwarzana później w takim terminie jak dane członków stowarzyszenia.

Osoba której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i  prawo do przenoszenia danych; 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
Do czasu  przyjęcia kandydata na członka stowarzyszenia, ma on prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl).

Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
Podanie danych jest wymogiem umownym,  w przypadku braku podania danych osobowych, kandydata nie może zostać członkiem stowarzyszenia.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Nie dotyczy, dane nie podlegają profilowaniu i automatycznemu podejmowaniu decyzji.